Фактурно плаќање

Плаќањето по фактура е начин на плаќање на извршена услуга помеѓу правни лица. Плаќањето по фактура е 100% авансно, поточно по регистрирана уплата се пристапува кон извршување на услугите. За редовни клиенти постои можност за делумно или целосно одложено плаќање.

За ненавремено подмирување на факутите пости законска одредба со која изврителот на услугата/продавачот на стоката има право да пресмета законска камата за задоцнето плаќање.


При договор за компезација важат редовнит цени, без попусти и акцески понуди.

Leave a comment