Metan (KPG / CNG)

ugradnja metana

Метанот е најпростиот јаглеводород које е во гасовита состојба (при стандардни услови). Чистиот метан е без мирис, но во комерцијалната употреба тој се меша со мали количини на мириси, како што е сулфурното соединение етил меркаптан за да се детектираат шуплини во одредени материјали. Како главна состојка на природниот гас, метанот е значајно гориво. Со согорувањето на еден молекул на метан во присуство на кислород се ослободува еден молекул на јаглерод диоксид и две молекули на вода.

Земјината кора содржи големи количества на метан и е негов главен резервоар. Големи количини на метан се емитуваат во атмосферата преку вулканите кои се поврзани со подлабоките слоеви на Земјата или се создаваат по пат на анаеробното дишење (биогас).

Се поголем е интересот за Метанот како погонско гориво, но слабата достапност за комерцијална употреба влијае ова гориво сеуште да нема широка примена во секојдневниот живот за обичнио корисник. Во Македонија само на две пумпи се нуди ова гориво што сеуште не е доволно за ги задоволи потребите на нашиот пазар како и потребата што побрзо и со помала измината дестинација да се наполнат резервоарите.

Секаде во светот основна преокупација на возачот е што е можно поевтино да се измине секој километар. Постојаната варијација на цената на горивата уште повеќе допринесува оваа пасија на возачите да ги наведе на размислување и комбинирање како најевтино да се надогради возилото да користи што е пожно поевтино гориво а со самото тоа и што помалку време и изминати километри да се поминат да би се наточило горивото кое се користи. Сето ова ќе биде изводливо и прифатливо во оној момент кога повеќе пумпи на што повеќе локации ќе нудат наточување на метан како погонско гориво.

ГИ покрај нецелосна инфраструктура во однос на понуда на метанот за комерцијална употреба сепак има заинтересираност за инталација на системи за метан во возилата. Цената за овие системи варира во зависност од понудувачот, брендот, производителот, моделот на автомобилот, распоредот на цилиндрите во моторот. Со текот на времето, со подобрување на понудата за точење на метан ќе се зголеми и бројот на сопственици кои своите возила би ги надоградиле со систем за метан како погонско гориво, со самото тоа ќе се подбри, нормализира и зголеми понудата.

Со зголемување на бројот на воизла кои ќе користат метан како погонско гориво ќе се порави и еколошката состојба бидејќи метанот како и плинот спаѓа во групата горива со поповолен состав.

CNG-diagram copy

instalacija na metan