ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ТУРБИНА

Погледнете како може да го идентификувате турбкомпресорот

Идентификација на производителот и серијата на турбокомпресорот

Идентификацијата на основните податци на турбокомпресорот може да се изврши врз основа на податоците за турбокомпресорот кои најчесто се наоѓаат на куќиштето на самиот турбокомпресор во вид на оттисок, излиена на него или на табличката која е прицврстена на куќиштето на турбокомпресорот:

– OEM број – е ознака за произведувачот на моторот

– Каталишки број – е ознака за произведувачот на турбокомпресорот

– Сериски број – е серискиот број на турбокомпресорот, местото, времето и датумот на производство

Поголемиот број на турбокомпресори може да се идентификуваат на следниот начин:

identifikacija_turbokompresora МК