HHO

HHO генераторот  во зависност од возилото заштедува од 30% до 50% од погонското гориво. Ја зголемува искористеноста на главното гориво и ги намалува штетните издувни гасови. HHO генераторот е безбеден систем, нема резервоар за гориво туку резервното гориво е всушност вода. Со електролиза се создава гас од водород и кислород кој веднаш се троши со што системот е потполно безбеден. Вградувањето на генераторот е брзо во споредба со други системи бидејќи не се прават измени на возилото. За своето функционирање генераторот искористува вишок еднонасочна струја која ја произведува алтернаторот. Произведениот HHO гас преку црева се доведува до системот за воздух.