Алфа Потрошувачки кредит

Потрошувачки кредит од Алфа Банка

Износ на кредитот:
12.000 МКД – 600.000 МКД

Корисници: Физички лица – државјани на РМ. Старосна граница од 18 до 68 (возраст до68 год. при доспевањето на последниот ануитет од кредитот)

Критериум: Кредитобарателот да не биде постар од 68 годинипри доспевање на последниот ануитет
Кредитобарателот да биде во редовен работен однос минимум 12 месециили да биде пензионер
За трговци-поединци, сопственици на мали претпријатија, самостојни вршители на дејност т.е. адвокати, нотари, извршители и др – минимум 3 години во истата дејност
Учество на вкупните месечни задолжувања во вкупните месечните примања да изнесува најмногу 50% за вработени во јавни претпријатија и најмногу 40% за останати клиенти (во случај на рефинансирање при пресметката на коефициентот на задолженост се исклучува месечната обврска по основ на кредитната обврска што се рефинансира)

Кокредитобарател/и: Самоако не е исполнет критериумот за месечен ануитет вооднос на приходите или пензијата и/или возраста. Најмногу двајца кокредитобаратели

Рок:
Од 6 – 60 месеци за износ на кредит до МКД 300.000
Од 6 – 84 месеци за износ на кредит поголем од МКД 300.000

Исплата: Еднократна
Начин на отплата: Месечни ануитети
Предвремена отплата: 0% за предвремена отплата

Каматна стапка:
МКД 6,45% – фиксна непроменливаво текот на првата година
За останатиот период променлива во согласност со Одлуката за каматни стапки на Алфа Банка АД Скопје
МКД 8,85%(СВТ 8,48%) за клиенти кои примаат плата преку Алфа Банка АД Скопје
МКД 9,50% (СВТ 8,98%) за останати клиенти

Трошоци:
0 % – провизија за администрирање на кредит (еднократно при исплата)
0 МКД – надомест за разгледување и обработка на барање
Трошоци за меница
Нотарски трошоци за солемнизација на договор за износ над МКД 300.000

Обезбедување:
Меница и менична изјаваза износ до МКД 300.000
Солемнизација на договоротза кредит за износ поголем од МКД 300.000
Административна забрана, доколку е прифатлива за сите страни (Компанија – Банка – Кредитобарател)

Пополнета апликација, потпишана од кредитобарател и ко-кредитобарател/ите
Копија од лична карта/пасош** на кредитобарател и кокредитобарател/ите
Kопија од последна платена сметка (струја, вода или фиксен телефон) доставена на домашна адреса ( да се потврди местото на живеење)
Потврди за кредитобарателот (и ко-кредитобарателот/ите) дека се во работен однос на неопределено време најмалку 12 месеци и износ на плата на образец од Алфа Банка АД Скопје (заверена и потпишана од овластени лица кај работодавецот, не постара од 30 денови).
– За вработени во Буџетски установи, јавни претпријатија, акционерски друштва и други приватни познати компании се бара потврда за просечната плата во последните 3 месеци.
– За вработени во мали приватни компании се бара потврда за просечната плата во последните 12 месеци и
— 3 извештаи ПП 531 –Декларација за прием од УЈП за исплатена плата за последниот месец, од пред 6 месеци и пред 1 година, – М1/М2 образец за кредитобарателот и за ко-кредитобарателите
– За трговци –поединци, сопственици на мали претпријатија , самостојни вршители на дејност т.е. адвокати, нотари, извршители и др. се бара потврда за просечната плата во последните 12 месеци и
— 3 извештаи ПП 531 –Декларација за прием од УЈП за исплатена плата за последниот месец, од пред 6 месеци и пред 1 година, – М1/М2 образец за кредитобарателот и за ко-кредитобарателите
– Регистрација од Централниот регистар
– Биланс на успех и биланс на состојба за последните три години
– За пензионери како доказ се зема последниот чек од пензија.

Превземи
Aпликација Алфа наменски потрошувачки кредит