НЛБ Потрошувачки кредит

НЛБ Тутунска Банка Наменски Потрошувачки Кредит

Максимален износ До 320.000 МКД
Задолжителен услов за кредитоспособност:
– За износ на кредит до 60.000 МКД: месечен ануитет <= 1/2,5 плата/пензија
– За износ на кредит над 60.000 МКД: месечен ануитет <= 1/3 плата/пензија

Каматна стапка 11,25% годишна каматна стапка (14,47% СВТ за износ на кредит од 320.000 МКД, каматна стапка 11,25%, рок на отплата 72 месеци и манипулативен трошок 6%)*

Рок на отплата до 72 месеци – Грејс период до 3 месеци

Манипулативен трошок
3% еднократна провизија, минимум 1.500,00 МКД за кредити со редовна камата во грејс периодот
6% еднократна провизија, минимум 1.500,00 МКД за кредити со бескаматен грејс период

Останати трошоци 1 меница од 100 МКД за кредити до 100.000 МКД

Без трошоци за предвремена отплата

Услови
1. За вработени / пензионери* кои примаат плата / пензија во НЛБ ТБ
За кредити до 100.000 МКД:
– Траен налог
– Меница со менична изјава

За кредити од 100.000 МКД до 200.000 МКД:
– Административна забрана за барателот на кредитот
– Меница со менична изјава

За кредити од 200.000 МКД до 320.000 МКД:
– Административна забрана за барателот на кредитот
– Административна забрана за 1 (еден) кредитоспособен жирант
– Меница со менична изјава

2. За вработени / пензионери* кои не примаат плата / пензија во НЛБ ТБ:
За кредити до 320.000,00 МКД:
– Административна забрана за барателот на кредитот
– Административна забрана за 1 (еден) кредитоспособен жирант
– Меница со менична изјава

*Мах. до 72 години старост до рок на отплата на кредитот за пензионери

Обезбедување
Административна забрана и меница од барателот и еден жирант (доколку има)
*за приматели на плата во Банката за кредити до 100.000,00 МКД административна забрана не е задолжителна

Превземи:
Апликација без жиранти за приматели на плата преку НЛБ ТБ
Апликација со 1 жирант за приматели на плата преку НЛБ ТБ
Апликација со 1 жирант за НЕприматели на плата преку НЛБ ТБ