МЕТАН (CNG) ЗА БЕНЗИНСКИ МОТОР - 1€ = 61,66 денари

Метанот е најпростиот јаглеводород које е во гасовита состојба (при стандардни услови). Чистиот метан е без мирис, но во комерцијалната употреба тој се меша со мали количини на мириси, како што е сулфурното соединение етил меркаптан за да се детектираат шуплини во одредени материјали. Како главна состојка на природниот гас, метанот е значајно гориво. Со согорувањето на еден молекул на метан во присуство на кислород се ослободува еден молекул на јаглерод диоксид и две молекули на вода.

Се поголем е интересот за Метанот како погонско гориво, но слабата достапност за комерцијална употреба влијае ова гориво сеуште да нема широка примена во секојдневниот живот за обичнио корисник. Во Македонија само на две пумпи се нуди ова гориво што сеуште не е доволно за ги задоволи потребите на нашиот пазар како и потребата што побрзо и со помала измината дестинација да се наполнат резервоарите.

ГИ покрај нецелосна инфраструктура во однос на понуда на метанот за комерцијална употреба сепак има заинтересираност за инталација на системи за метан во возилата. Цената за овие системи варира во зависност од понудувачот, брендот, производителот, моделот на автомобилот, распоредот на цилиндрите во моторот. Со текот на времето, со подобрување на понудата за точење на метан ќе се зголеми и бројот на сопственици кои своите возила би ги надоградиле со систем за метан како погонско гориво, со самото тоа ќе се подбри, нормализира и зголеми понудата.